Informační články

Psycholog, Psychiatr, Psychoterapeut

Jaký je rozdíl mezi profesemi: psycholog, psychiatr a psychoterapeut?

Psycholog

Psycholog je člověk, který vystudoval obor psychologie na Filozofické, případně Pedagogické fakultě (či jiné, kde je možné obor psychologie studovat). V rámci studia se mohl specializovat na jedno ze zaměření – klinická psychologie, psychologie práce a organizace, pedagogická psychologie atd. Podle toho, čemu se po studiu věnuje - kde pracuje, tak se odborně profiluje a specializuje. Pro oblast zdravotnictví se psycholog specializuje v zaměření klinickém.

Klinický psycholog musí po studiu absolvovat předatestační přípravu, která dříve trvala 2,5 roku, v posledních letech trvá 5 let.  Klinickým psychologem se tedy nestává hned po absolvování fakulty. Tato příprava znamená, že musí pracovat ve zdravotnictví, mít stáže v jeho různých formách, navštěvovat vzdělávací kurzy, semináře (tzv. předatestační průpravu) a postupně vykonat různá diagnostická vyšetření, terapie, rozhovory apod. Teprve po absolvování celé praxe, kurzů, seminářů, výkonů a napsání závěrečné kazuistické práce, se může hlásit k atestaci (zkoušce ze speciální průpravy) z klinické psychologie. Pokud jí úspěšně absolvuje, stává se klinickým psychologem, neboli psychologem, který může pracovat ve zdravotnictví. Pokud chce vykonávat psychoterapii ve zdravotnictví, tak musí absolvovat ještě funkční specializaci v psychoterapii. Po absolvování může žádat o udělení Registrace, neboli Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Tuto Registraci musí vždy po 6 letech prodlužovat dokládáním vykonávané praxe a kontinuálního vzdělávání ve zdravotnictví.
Psycholog dělá ve své práci psychologickou diagnostiku (klinické a testové vyšetření), psychologické poradenství, krizovou intervenci a psychoterapii (pokud je v ní vycvičen).

Psychiatr

Psychiatr vystudoval lékařskou fakultu a během studia se zaměřil na obor psychiatrii. Je tedy lékařem (psychiatrem) již od ukončení studia. Dále se specializuje na psychiatrii, to znamená, že pracuje na psychiatrických pracovištích (v léčebnách, nemocnicích, ambulancích…), což je také součástí předatestační přípravy, která trvá 5 let. Během této doby musí absolvovat různé stáže na specializovaných pracovištích, navštěvovat vzdělávání, vykonat různé výkony. Po této celkové době a splnění všech požadavků dělá atestaci z psychiatrie, která ho opravňuje k samostatné práci ve zdravotnictví. Pokud chce vykonávat psychoterapii ve zdravotnictví, musí absolvovat také funkční specializaci v psychoterapii (podobně jako klinický psycholog) a dále splňovat požadavky celoživotního vzdělávání ve zdravotnictví.
Psychiatr dělá ve své práci psychiatrickou diagnostiku (klinické vyšetření), předepisování a vedení farmakoterapie, psychoterapii (pokud je v ní vycvičen).

Psychoterapeut

Psychoterapeut absolvoval psychoterapeutické vzdělání v různém rozsahu, které většinou navazuje na jeho pregraduální obor (psychiatr či lékař jiné specializace, psycholog, pedagog…). Psychoterapeutické vzdělání zahrnuje především psychoterapeutický výcvik, který by měl dlouhodobý, systematický (4 – 5 let), akreditovaný a měl by zahrnovat část sebezkušenostní, metodologickou, praktický nácvik, supervizi a evaluaci. Psychoterapeutické výcviky, které jsou pořádány většinou jednotlivými psychoterapeutickými instituty, se liší především svým zaměřením (podle psychoterapeutického směru), a částečně množstvím hodin a požadavků.
V současnosti v naší republice probíhá diskuse o tom, kdo může vykonávat legálně psychoterapii. Někteří zastávají názor, že psychoterapie může být legálně prováděná pouze ve zdravotnickém zařízení a to psychiatrem nebo klinickým psychologem s atestací a funkční specializací z psychoterapie, kteří budou absolvovat supervizi a kontinuální vzdělávání ve zdravotnictví.  Jiný názor odpovídá spíše evropskému modelu, kdy je psychoterapie nezávislým oborem a neměla by být podmiňována pouze zdravotnictvím.
Psychoterapeut vykonává systematickou či podpůrnou psychoterapii o různé délce vzhledem k potřebám a potížím klienta či pacienta. Podle psychoterapeutického zaměření a potřeb klienta či pacienta využívá různé metody, techniky a formy práce.

LOGO3

Klinický psycholog, psychoterapeut a supervizor s atestací, funkční specializací a registrací. Člen Evropské Asociace pro Gestalt terapii.

KONTAKT

Belgická 23, Praha 2, (blízko metra Náměstí Míru)

kontakt@psycholog-praha.net

+420 724 053 530

Jaromír Chrášťanský - ZnamyLekar.cz

Search